Returning to and Transforming the Present

5

Returning to and Transforming the Present

Retourner au présent et le transformer

Terugkeer naar en transformatie van het heden


Final phase to close and conclude your time-traveling expeditions and come back to the present in one piece. Ways to deduce possible transformations in your daily life and contemplate how to achieve desirable futures, or avoid dreaded ones. Also some methods to round up the collective process in constructive and inclusive ways.

Phase finale pour clore et conclure vos expéditions de voyage dans le temps et revenir au présent en un seul morceau. Activités et jeux pour clôturer le parcours et transformer la vie quotidienne dès aujourd'hui ou comment faire advenir les futurs souhaitables. Et aussi des méthodes pour renforcer le processus collectif de manière constructive et inclusive.

Slotfase om de tijdreis-expedities af te sluiten en heelhuids terug te keren naar het heden. Manieren om een mogelijke transformatie van ons dagelijks leven af te leiden en zich te bezinnen over de vraag hoe wenselijke toekomsten te verwezenlijken of gevreesde toekomsten te ontwijken. Eveneens een paar manieren om het collectieve proces op constructieve en inclsuieve wijze af te ronden.